Rólunk

A magyar vadászat történetében az 1996-os új vadászati törvény elfogadását követően, 1997-ben egy olyan változás következett be, melyre eddig nem volt példa. A vadgazdálkodók és a vadászok érdekképviseletét ellátó egyesületi rendszer mellett az Országgyűlés elfogadta az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló törvényt, azzal a céllal, hogy a hivatásos és sportvadászok köztestületi formában működő szakmai szervezete szervezze és intézze a vadászati tevékenység gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatokat, képviselje a vadásztársadalom érdekeit. A Vadászkamarának a törvény erejénél fogva kötelezően tagja volt minden hivatásos- és sportvadász. A kötelező jelleg a sportvadászok vonatkozásában a 2002. évi alkotmánybírósági határozattal megszűnt, tehát a tagsági viszony önkéntessé vált. 

A Vadászkamara feladatait a megyékben és a fővárosban működő területi szervezetei, valamint országos szervezete útján látja el. A szervezetek jogi személyek.

A Kamara feladatai
Képviseli és védi a vadászati tevékenység gyakorlásával összefüggő ügyekben a hivatásos- és sportvadászok érdekeit, valamint a hivatásos vadászok hivatásukból eredő jogait. 

Véleményt nyilvánít a vadgazdálkodást és vadászatot érintő jogszabályokról és közreműködik tagjai szakmai továbbképzésében. 

Megalkotja a hivatásos- és sportvadászokra vonatkozó vadászetikai szabályzatot és lefolytatja az eljárást az etikai szabályokat megszegő tagokkal szemben. 

Kiállítja a vadászati- és vadgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint a vadászjegyet és azt évente érvényesíti.

Közreműködik a vadászvizsga részletes tartalmi feltételeinek kialakításában és gondoskodik a vadászvizsga lebonyolításáról.

Megszervezi a hivatásos vadászok szakmai tevékenységének magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását és ezzel összefüggésben meghatározza a kötelező szakmai továbbképzéseken való részvétel feltételeit.

A Kamara tudomásszerzést követően, eljárást kezdeményez az illetékes hatóságoknál a jogosulatlan vadászókkal szemben. 

A Kamara tagjairól névjegyzéket vezet és erről statisztikai adatokat szolgáltat. 

Kezdeményezi az illetékeseknél kitüntetések adományozását, de saját maga által létrehozott kitüntetéssel is rendelkezik.

A vadgazdálkodást és vadászatot érintő szervezetekkel folyamatosan együttműködik. 

Bekapcsolódik a nemzetközi szervezetek munkájába (CIC, FACE), és a környező országok vadászszövetségeivel folyamatos információcserét tart fenn.